VOTC | Công Ty VOTC / Công Nghệ Thông Tin- Thương Mại Điện Tử - Truyền Thông Marketing Online - Server/Hosting/Domain

Công Nghệ

Cocos2d
SpriteKit
SceneKit
Phonegapp
Swift
Objective C
Javascrip
UIKit
Core Data
SQLite
Core Animation
Core Graphics
Open GL ES
BLE
Core Location
XML
JSON
Apple Watch
Game center
iCloud
app purchase
node js

Phát triển các ứng dụng trên mobile trên nền tảng IOS,Android bao gồm cả ứng dụng native và crossplatform.
Công nghệ sử dụng: Cocos2d, Swift, PhoneGap, Object-C, UI Kit, Core Data, Open GL, Javascript, XML, Sprite Kit...