VOTC | VOTC tham dự Lễ Phát Động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gây Quỹ khởi nghiệp Quốc Gia ngày 16 tháng 10 năm 2016.