Notice (8): Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE [APP/Controller/AppController.php, line 65]

VOTC | VOTC tham dự Lễ Phát Động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gây Quỹ khởi nghiệp Quốc Gia ngày 16 tháng 10 năm 2016.