VOTC | Thiết kế website chuyên nghiệp

Công Nghệ

HTML 5
CSS 3
PHP
NodeJS
JavasScript
AngularScript
Ruby
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Memcache
Docker
Vagrant
Git
Backlog
Chatwork
Cake PHP
Bower
Grunt
Jenkins
Selenium
Compass
Wordpress
Laravel
Yi2
FuelPHP
ReactJS
NextJS
Magento 2

Phát triển backend - frontend cho các ứng dụng trên nền tảng web.
Công nghệ sử dụng: HTML, CSS, NodeJS, PHP, CakePHP, Laravel, Wordpress, Javascript, AngularJS, NodeJS, Ract - NextJS, Jenkins...