VOTC | Lễ ký MOU thỏa thuận hợp tác giữa VOTC Technology Group cùng các doanh nghiệp thuộc VINASA với trường Đại học Công Nghệ Đông Á.

Lễ ký MOU thỏa thuận hợp tác giữa VOTC Technology Group cùng các doanh nghiệp thuộc VINASA với trường Đại học Công Nghệ Đông Á.

Ngày tạo: June 15, 2023
    Đánh giá

Phạm vi hợp tác, thời gian hợp tác

Thỏa Thuận Hợp Tác này nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Đại Học Công Nghệ Đông Á và VOTC Technology Group trong các hoạt động sau:

Tài trợ học bổng

VOTC Technology Group sẽ trao tặng học bổng tài năng cho sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin căn cứ vào tiêu chí xét học bổng của Đại Học Công Nghệ Đông Á và sẽ thống nhất với VOTC  việc trao học bổng tài năng hàng năm. Đại Học Công Nghệ Đông Á chịu trách nhiệm phân bổ theo đúng yêu cầu và tiêu chí đã thống nhất với VOTC.

Học bổng tài trợ bằng tiền mặt/chuyển khoản, hình thức trao học bổng do hai Bên thống nhất. Danh sách sinh viên nhận học bổng được thông báo bên website của Đại Học Công Nghệ Đông Á.

Chương trình thực tập:

Hai Bên, thống nhất kế hoạch triển khai các chương trình thực tập và tiếp nhận sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin (trong đó có những sinh viên thuộc đối tượng tài trợ học bổng) đến thực tập tại các cơ sở của VOTC.

Tổ chức sự kiện/hoạt động hướng nghiệp và phát triển kỹ năng/ngày hội việc làm

Hai Bên trao đổi, xây dựng kế hoạch, VOTC Technology Group cử cán bộ phối hợp với Đại Học Công Nghệ Đông Á tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tổ chức các buổi tọa đàm, workshop, talkshow chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên Đại Học Công Nghệ Đông Á và ngược lại

Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực (trong lĩnh vực công nghệ thông tin)

Hàng năm, Đại Học Công Nghệ Đông Á gửi bản kế hoạch, chương trình về nghiên cứu khoa học đã được lãnh đạo và phòng nghiên cứu khoa học của Đại Học Công Nghệ Đông Á phê duyệt sang cho VOTC. VOTC Technology Group có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp và xem xét mức tài trợ kinh phí.

Đại Học Công Nghệ Đông Á có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao trình độ và kinh nghiệm thực tế cho sinh viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, VOTC Technology Group có trách nhiệm cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Đại Học Công Nghệ Đông Á triển khai chương trình.

Đại Học Công Nghệ Đông Á có thể cử cán bộ, giảng viên sang VOTC để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo tài liệu khi VOTC có những khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên VOTC.

VOTC NEWS

Bài viết liên quan: